Posted on

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТУРИЗЪМ

вакумно-тръбни слънчеви колектори

Уважаеми Дами / Господа собственици или управители на бизнеси,

Възползвайте се от възможностите, които тази програма предлага, за да поставите слънчеви колектори за топла вода, подпомагане на отоплението и/или подпомагане на енергоемки технологични процеси изискващи топлинна енергия. Нашите колектори изпълняват изискванията по програмата и гарантират отлична възвръщаемост на инвестицията.

КОЙ може да кандидатства?

📌 Юридически лица или ЕТ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

📌 Микро, малки, средни и големи предприятия;

📌 Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

ВАЖНО: Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за финансовата 2022 година, както следва:

✅ Микропреприятия – ≥ 70 000 лева;

✅ Малки предприятия – ≥ 150 000 лева;

✅ Средни предприятия – ≥ 650 000 лева;

✅ Големи предприятия- ≥ 3 500 000 лева

Допустими разходи:

📌 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност;

📌 Изпълнение на СМР (Строително монтажни работи) за прилагане на мерки за енергийна ефективност;

📌Изготвяне на инвестиционен проект;

📌 Авторски надзор;

📌 Строителен надзор;

📌 Разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;

📌 Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за проекти в режим на минимална помощ.

ВАЖНО! Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в проекта, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

💸 Какъв е РАЗМЕРА на финансиране?

Минималният и максималният размер по всяко индивидуално предложение:

✅ Микропреприятия – от 35 000 до 100 000 лева;

✅ Малки предприятия – от 35 000 до 300 000 лева;

✅ Средни предприятия – от 100 000 до 500 000 лева;

✅ Големи предприятия- от 100 000 до 1 500 000 лева.

Максимален интензитет на помощта от допустимите разходи според вида режим на подпомогане 👇

👉Режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

✅ 45% извън територията на Югозападен район (NUTS2);

✅ 35% на територията на Югозападен район (NUTS2).

ВАЖНО: Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 % за малки предприятия, и с 10 % за средни предприятия.

👉Режим „Минимална помощ“ (de minimis) – 65 % за микро, малки, средни и големи предприятия.

ОБЩ БЮДЖЕТ: 235 200 000,00 лева без ДДС.
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ: 15.06.2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *